Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ms endustriyel at k bertaraf


Bayiler ve Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý ile ortaklýklar: Yenileyici Legacy Sistemleri
Küresel iþ hýzla faaliyetlerini geliþtirmek ve otomatik isteyen tüm iþletmelerin, ve ayný zamanda sorunlar özel bir takým yerlerde, deðiþtirmek için hýzlý bir þekilde adapte hazýrlanýyor kalýr.

ms endustriyel at k bertaraf  Bayiler ve Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý ile ortaklýklar: Yenileyici Legacy Sistemleri Bayiler ve Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý ile ortaklýklar: Yenileyici Legacy Sistemleri P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bazý Önemli giriþimleri Iþlevsel kesintileri neden olmadan en son teknolojiyi kullanýr böylece mevcut yazýlým yenileme sadýk bir müþteri tabaný korumak için çalýþýyoruz yazýlým satýcýlarý en önemli sorunlarýndan biridir. IBM mevcut hem de yeni Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ms endustriyel at k bertaraf


Büyük Veri Hakkýnda
Orada "büyük veri" ne kadar büyük ile ilgili bir fikir birliði olmayabilir, ama birçok kiþi veri bu büyük miktarlarda yönetmek bir meydan okuma temsil ettiði katýlmýyorum. TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia büyük veri çözümleri sunan büyük veri, onu yönetmek için farklý yollar ve büyük satýcýlarý çevreleyen temel sorunlarý anlatýlýr.

ms endustriyel at k bertaraf  iliþkisel veritabaný yönetim sistemleri (RDBMSs) büyük veri ve çeþitli miktarlarda yönetmek için yeterli olmadýðýný fark var, ve geleneksel iþ zekasý (BI) uygulamalarý doðru ve zamanýnda anlayýþlar açýklayacak kadar güçlü deðildir. Büyük verilerle çalýþmak için muktedir belirli teknolojiler daðýtmak gerekir. Büyük bir veri çözüm türleri farklý kaynaklardan gelen verilerin tedavi yeteneði ile kýsa bir süre içinde yüksek hacimli verilerin, ile iþlemleri Devamı…
ASP: It Saðlýk Ýçin
Saðlýk Sistemleri ve Çözümleri verilir Ýnternet Saðlýk Yazýlým için 5 Yýllýk ASP Sözleþme.

ms endustriyel at k bertaraf  çok büyük bir pazar temsil eder.          olsun         bir saðlýk yönetimi hizmeti, bir satýn alma çözüm veya kurumsal kaynak         uygulama, internet üzerinden çözümler sunmak için hareket kazanýyor         ivme. Bir kez dikey hizmet kuruluþlarý biz beklemek kurulan         büyük ile ortaklýk veya satýn alma fýrsatlarý için olgun aday         saðlýk þirketleri. Kullanýcý         Öneriler          Ýnternet Devamı…
Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

ms endustriyel at k bertaraf  Kullaným Koþullarý Uyum ) Kurumsal Uygulamalar Piyasasýnda faktörler Sürüþ ayrýntýlý kullanýcý ihtiyaçlarýna SAP ve Microsoft yanýt ele . Ama biz de bazý az bilinen satýcýlarý uzun teslim dikkat etmelisiniz Mendocino -gibi özellikleri daha da yaygýn bir kendi ürün suit boyunca. Bildiðim kadarýyla küçük uzman saðlayýcýlarý ile ilgili olarak, bunun bir örneðidir Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýsý ( JIS ). Bu Kullaným Koþullarý Uyum Devamı…
Intentia Köþe Torna mý? Neredeyse.
Intentia bir iyimser duyuru, en sonunda, vardýr. Tüm ama yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde hýzlý bir artýþ hem de, köþe döndü. Þirket son olarak karlýlýk elde ile eþ zamanlý olarak geniþleme elde gibi görünüyor.

ms endustriyel at k bertaraf  AB, bir Ýsveç saðlayýcý         kurumsal iþ uygulamalarý, onun 2000 raporunu yayýnladý. Intentia en         yýl için lisans geliri artarken net geliri,% 11 tarafýndan 2000 yýlýnda arttý         etkileyici% 53 (Þekil 1). Avustralya, Fransa, Almanya, Ýngiltere,         Ýsveç ve Birleþik Devletleri Intentia en büyük lisans pazarlarda vardý         2.000. Ancak, 2000 yýlýnda gelir danýþmanlýk% 1 azalmýþtýr. Þirket         1999 Devamı…
Intentia en Niyet Daha Þýk Olmak
Intentia yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde artýþ hem de, saðlam kalýr. Mevcut ekonomik krizin tarafýndan engellenmemiþ olan þirket, nihayet iyi onun ezoterik giyim / moda dikey kalesi ötesinde güçlü global bir marka tanýnmasý gerektiðini fark gibi görünüyor.

ms endustriyel at k bertaraf  ve büyük iþletmeler için kurumsal iþ uygulamalarý saðlayýcýsý,         2001 yýlýnýn ikinci çeyreði için sonuçlarýný açýkladý. Karlýlýk restorasyon         þirket saðlamak için amacýyla 2000 yýlýnda baþlatýlan planý,         kýsýtlamalarý içinde yüksek lisans kazanç saðlamaya devam edecek         mevcut ürün geliþtirme ve satýþ organizasyonu, görünüþe göre vardýr         geliþmiþ kazanç ve nakit akýþý Devamı…
Kýsýtlar Teorisi Yalýn Üretim Arena girer
Yalýn ilkeleri karmaþýk ortamlarda istihdam zordur, ama malzeme ihtiyaç planlamasý iyi bilinen sýnýrlamalarý vardýr. Düþük hacimli ve karmaþýk ortamlarda söz konusu olduðunda üretim yalýn tamamlayýcý kýsýtlar teorisi, bir cevap saðlayabilir.

ms endustriyel at k bertaraf  planlamasý , MRP , kurumsal kaynak planlamasý , ERP , akýþ üretim , just-in zamanlý , JIT , DBR , davul , tampon , ip /> Kýsýtlar Teorisi Yalýn Üretim Arena girer P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Akýþ Ýmalat Sýnýrlamalar Sadece üretim gerçekleri sürekli çok yalýn düþünce geliþiyor, deðiþiyor gibi. Örneðin, geleneksel olarak, rekabetçi gerçekleri göz önüne alýndýðýnda, bu tür kanban olarak daðýtýlan yalýn teknikleri ve sýralama bu neredeyse sadece Devamı…
Büyük Veri Analizi In-bellek Analytics Rolü
Organizasyonlar bugün çeþitli biçimlerde ve farklý kaynaklardan gelen verilerin giderek daha geniþ hacimli ele almak ve yönetmek gerekir. Böyle büyük veri analizi elde edilecek yararlarý büyük olmasýna raðmen, hýzlý bir analiz için ihtiyaç da dahil olmak üzere doðal zorluklarý, bu yüzden vardýr. Yazýsýnda, TEC BI analisti Jorge García-bellekte analitik bu sorunlarý ele ve büyük veri gizli yarar yardýmcý olur anlatýlýr.

ms endustriyel at k bertaraf  geleneksel veritabaný yönetim sistemleri (DBMSs) disk depolama dosyalarýndan veri okumak gerekir, IMDSs, çok az veya hiç veri aktarýmý gerekir iken. Azaltýn ve / veya önbelleðe alma ortadan kaldýrýr. Bellek içi veri tabanlarý neredeyse saðlayarak çok önbelleðe kaldýrmak veya tüm verileri RAM bellek içinde bulunur. Optimize bellek kullanýmýný (sýkýþtýrma). Bu özellik, RAM veri depolama ve iþleme. optimize etmek IMDSs saðlar Yani, bellek içi veri tabanlarý zaten Devamı…
Baan Kýrmýzý Quicksand içine derin Lavabolar
3 Mayýs, analistler Hollandalý iþ uygulamalarý üreticisi Baan sorunlu firmanýn hisse senedi fiyatý en son çamaþýr sonra, bir devralma teklifi ya da bir kýrýlma ile karþý karþýya olduðunu ileri sürdü. Daha önce, 20 Nisan tarihinde, mücadele satýcý elden çýkarmalar kazançlarý raðmen, bir yýl önce daha kötü bir ilk çeyrek rakam ile, yedinci ardýþýk üç aylýk kaybý bildirdi.

ms endustriyel at k bertaraf  bu         Baan için bir temsilci çeyrek deðildi, Geçici Ýcra Kurulu Baþkaný dedi         Memur Pierre Everaert.         Son aylarda, yatýrýmcýlar Baan dengesi hakkýnda daha fazla ilgili olan         levha, ancak nakit enjeksiyonlarý, Cabrio notlar dönüþüm ve         Bear Stearns 150 milyon Euro (142.000.000 $) kadar deðer baþa         18 ay, en azýndan kýsa vadede sorunu çözmüþ. Odak         birkaç raðmen þimdi, Devamı…
Hubspan Tedarikçiler Köþesi olduðunu
Haziran ayýnda kurulan Hubspan tedarikçileri bir alýcý-merkezli B2B dünyaya baðlanmak yardýmcý olur.

ms endustriyel at k bertaraf  , ERP satýcýlarý , ms proje yönetimi , tedarik zinciri planlama , tedarik zinciri planlama yazýlýmý , ms proje Server 2007 , tedarik zinciri çözüm , tedarik zinciri stok , online proje yönetimi , proje izleme , tedarik zinciri yönetimi þirketi , proje planlama yazýlýmý , proje Kiralama þablonu , proje yönetimi eðitimi , proje yönetimi kursu proje rolleri , ms proje yöneticisi , erp sistemi /> Hubspan Tedarikçiler Köþesi olduðunu Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Devamı…
Kaç Peçeteler Gereksiz Die mý? Ýþ Mimarlýk Olgusu
Mimarlýk þeyler birlikte gitmek nasýl bir açýklamasýdýr. Bir kere bizim Ýþ Mimarlýk ne olduðunu biliyor, bunu iltifat için bir Bilgi Teknolojisi Mimarlýk tasarlayabilirsiniz. Açýkça ifade edilmiþ bir mimari olmadan, iþler yolunda araya olacak iyi bir þans var.

ms endustriyel at k bertaraf  , yazýlým geliþtirme , kurumsal mimari , iþletme bilgi teknolojisi , iþ teknoloji yönetimi , iþ /> Kaç Peçeteler Gereksiz Die mý? Ýþ Mimarlýk Olgusu J. Dowling - Temmuz 5, 2013 Read Comments         BT Yönetimi Sayý         Olup olmadýðýný         bir satýn etkisini deðerlendirmek, yeni bir bilgi sistemi tasarýmý         bir uygulama hizmeti saðlayýcýsý ile entegrasyon için paket, planlama,         bir birleþme veya devralma için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Others